MagresNET wersja: 7.06 | MagresNET
  • Wiekowanie należności i zobowiązań (system FK) – w rozrachunkach księgowych dodano informację o wiekowaniu według daty płatności oraz według daty dokumentu w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych.
  • Opis pozycji dokumentu – na dokumentach udostępniono nowy, szybki, wygodny tryb edycji pola opisu pozycji na powiększonej formatce.
  • Warunki zakupu – wprowadzono ilościowo-cenowe progi dla ZD, ułatwiające kontrolę poprawności cen na fakturach zakupu w zależności od zamawianych ilości towaru. Dodatkowo, wprowadzono tolerancję % oraz cenę maksymalną na ZD/PZ.