MagresNET wersja: 6.33 | MagresNET
  • JPK FA (2) – udostępniono w systemie obsługę nowej struktury JPK FA – wersja (2).
  • Import wyciągów bankowych – dodano funkcjonalność importu zapisów do raportu bankowego z formatu PKO BP (MT 940).
  • MagresNET FK – schematy księgowania – dla elementów: ‘Opis’ oraz ‘Opis pozycji księgowania’ w definicji schematu księgowania wprowadzono możliwość dodania parametru ‘Numer powiązanej faktury na zaliczkę’.