Regulamin Asysty MagresNET

 1. Asysta MagresNET (dalej: Asysta) jest podstawową formą współpracy pomiędzy Magres, a Klientami – użytkownikami MagresNET.
 2. Asysta może zostać wykupiona bezpośrednio w Magres, lub za pośrednictwem autoryzowanego Partnera regionalnego.
 3. Asysta wliczona jest w koszt zakupu licencji i ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 4. Koszt przedłużenia Asysty uzależniony jest od aktualnej cennikowej wartości licencji na oprogramowanie, oraz od okresu jaki upłynął od zakończenia ważności poprzedniej Asysty:
  1. 30% wartości licencji, jeśli upłynęło poniżej 1 miesiąca
  2. 40% wartości licencji, jeśli upłynęło pomiędzy 1 miesiąc a 1 rok
  3. 50% wartości licencji, jeśli upłynęło więcej niż 1 rok

  Przedłużenie w stawce 30% odbywa się z zachowaniem ciągłości – nowa Asysta rozpoczyna się z datą zakończenia poprzedniej.

 5. Asysta uprawnia posiadacza licencji MagresNET do:
  1. Otrzymywania nowych wersji programu w trakcie trwania Asysty. Nowe wersje przygotowywane są na życzenie Klienta i udostępniane: online, pocztą na DVD, lub w formie linku do pobrania z serwera FTP.
  2. Korzystania z usług informatycznych świadczonych za pośrednictwem technologii zdalnego dostępu. Zakres merytoryczny usług obejmuje szkolenie Użytkowników i porady dotyczące korzystania z programu, a także czynności konfiguracyjne i instalacyjne związane bezpośrednio z MagresNET. Zakres czasowy: 3 godziny pracy specjalisty ds. wdrożeń w trakcie obowiązywania Asysty. Jednostka rozliczeniowa usługi świadczonej w trybie zdalnego dostępu to 30 minut.
  3. Korzystania z telefonicznego (oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej) wsparcia Działu Informatycznego Magres.

  Wsparcie opisane w punktach 5.2 oraz 5.3 świadczone jest w godzinach pracy biura Magres (poniedziałek-piątek, 9.00-17.00). Wsparcie może być świadczone poza godzinami pracy, jednak wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z pracownikami Magres. Klienci pozostający pod opieką autoryzowanych Partnerów regionalnych w pierwszej kolejności otrzymują wsparcie bezpośrednio od Partnerów.

 6. Asysta nie obejmuje analizy przedwdrożeniowej, modyfikacji baz danych, prac programistycznych i modyfikacji oprogramowania na indywidualne zamówienie Klienta.
 7. Informacja na temat stanu ważności Asysty na wykorzystywaną licencję MagresNET dostępna jest bezpośrednio w programie, w punkcie: Menu główne | Pomoc | Asysta producenta. Po przedłużeniu Asysty na kolejny okres informacja o jej ważności aktualizowana jest wraz z instalacją nowej wersji programu.
 8. Posiadanie przez Klienta aktualnej Asysty jest warunkiem koniecznym udostępnienia nowej wersji programu, a także świadczenia na rzecz Klienta jakichkolwiek usług związanych pośrednio i bezpośrednio z oprogramowaniem MagresNET.
 9. Regulamin obowiązuje od 01.09.2015 r.

Asysta MagresNET